خبرها

اخبار

خبرها

 حرکت از تخصص پیش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جشنواره ملی «حرکت» بیش از پیش به سمت کارآفرینی و تخصص گرایی حرکت نماید