خبرها

اخبار

خبرها

 منعقد مجتمع صنعت همکاری
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تفاهم نامه همکاری مشترک بین مجتمع پترو صنعت گامرون و جهاددانشگاهی هرمزگان منعقد شد