خبرها

اخبار

خبرها

 مجازی گیرد!؟/فاصله ها کم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نابودی ستاره ها .../ فضای مجازی جذابیت ستاره ها را می گیرد!؟/فاصله مردم با ستاره ها در فضای مجازی کم شده است!