خبرها

اخبار

خبرها

 مجروح؛ می‌کند 50 و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • 20 کشته و 50 مجروح؛ کابل انتخابات خونین را تجربه می‌کند