خبرها

اخبار

خبرها

 کرد سناتور تهدید به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سناتور آمریکایی، اروپا را به «له شدن» تهدید کرد